หลักสูตรการขนส่งวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย (Transportation of Dangerous Goods)

PDFPrintE-mail

หลักสูตรการขนส่งวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย  Transportation of Dangerous Goods


การขนส่งสินค้าวัตถุอันตราย ถือเป็นงานที่มีความเสี่ยง และมีความสำคัญอย่างมาก โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องให้ความสำคัญ และมีความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่ง การบรรจุและการขนถ่าย รวมถึงสัญลักษณ์ และป้ายเตือนต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงความอันตรายของสินค้าที่ขนส่ง เพื่อให้สามารถเตรียมการรับมือเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ชื่อหลักสูตร : การขนส่งวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย (Transportation of Dangerous Goods)

รหัสวิชา : DDC-DG

กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานกับวัตถุอันตราย
- เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหารงานความปลอดภัย
- ผู้บริหารงานขนส่งวัตถุอันตราย
- พนักงานขับรถขนส่งวัตถุอันตราย

ประเภทรถที่ใช้ :

- รถโฟล์คลิฟท์
- รถบรรทุกวัตถุอันตราย  ทุกประเภท
- รถขนส่ง / ขนย้ายวัตถุอันตรายทุกประเภท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย ที่เป็นมาตรฐานสากล ตามวิถีไทย
- เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และการมาตรการรับมือเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่เป็นมาตรฐานสากล
- เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และหลักความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย ทั้งต่อองค์กร และผู้ใช้ทางร่วมกัน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

หัวข้อการฝึกอบรม : Class 1 

การขับรถอย่างปลอดภัย (Safety Driving)
- การบริหารจัดการสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
- เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
- การเตรียมการก่อนการขนส่งวัตถุอันตราย

การขนส่งวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย (Transportation of Dangerous Goods)
- ความสำคัญของการขนส่งและความหมายของวัตถุอันตราย
- ประเภทของวัตถุอันตราย
- การรายงานอุบัติเหตุ
- ลักษณะความเป็นอันตรายของสินค้าแต่ละประเภท
- เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถขนส่งวัตถุอันตราย
- ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถขนส่งวัตถุอันตราย
- การปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับเหตุฉุกเฉิน
- การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
- ข้อกำหนดของการขนถ่ายวัตถุอันตราย
- การขนส่งวัตถุอันตรายตามมาตรฐาน ADR
- เอกสารประจำรถ และการใช้งาน
- ป้ายกำกับสินค้า / ฉลาก และเครื่องหมายต่างๆที่ตัวสินค้า และตัวรถ
- ชื่อสินค้า และวัตถุอันตราย ตามมาตรฐาน UN

กิจกรรมประกอบหลักสูตร :

- ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม Pre-Test
- ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม Post-Test

เทคนิคการนำเสนอ : การบรรยาย  ประสมสื่อมัลติมีเดีย  Workshop กรณีศึกษา  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์

สิ่งที่สถาบันฯ จัดเตรียมไว้ให้ :

- คู่มือ พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรม ( 1 ชุด / 1 ท่าน )
- ประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าอบรม ( 1 ชุด / 1 ท่าน สำหรับผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% และทำคะแนนสอบได้ไม่ต่ำกว่า 60% )
- อุปกรณ์เครื่องเขียน ( 1 ชุด / 1 ท่าน )
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ
- รายงานสรุปผลการฝึกอบรม ( 1 ชุด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในนาม หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท )

ระยะเวลาในการฝึกอบรม : 1 วัน ( 8.30น. - 16.45น. )

สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วิทยากร : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ค่าบริการฝึกอบรม : 3,500 บาท / ท่าน ( ค่าบริการฝึกอบรมไม่รวม Vat 7% และ  หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% )
กรณีชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7  วันจะได้ส่วนลดพิเศษ  500  บาท


การขนส่งวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย  Transportation of Dangerous Goods


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

Telephone : 095-375-3838 , 02-924-5215  E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Contact us

contact us