หลักสูตรการขับรถบรรทุกและรถหัวลากอย่างปลอดภัย (Defensive Driving for Heavy Truck and Tractor Trailer)

หลักสูตรการขับรถบรรทุกและรถหัวลากอย่างปลอดภัย (Defensive Driving for Heavy Truck and Tractor Trailer)


เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการขับรถบรรทุก และรถหัวลากเชิงป้องกันอุบัติเหตุ  เสริมสร้างทัศนคติที่ดี  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  เกิดความมั่นใจในการใช้รถใช้ทาง  ซึ่งจะช่วยธรรมรงค์รักษาและพัฒนาบุคลากร  ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร

ชื่อหลักสูตร : การขับรถบรรทุก และรถหัวลากอย่างปลอดภัย ( Defensive Driving for Heavy Truck & Tractor Trailer )

รหัสวิชา : DDC

กลุ่มเป้าหมาย :

- พนักงานขับรถบรรทุก
- พนักงานขับรถหัวลาก
- พนักงานขับรถบรรทุกประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4
- ผู้ควบคุมการขนส่งสินค้า
- เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัย

ประเภทรถที่ใช้ :

รถบรรทุก และรถหัวลากทุกประเภท  ได้แก่
- รถบรรทุก 4 ล้อ, 6 ล้อ, 8 ล้อ, 10 ล้อ, 12 ล้อ, 18 ล้อ, 22 ล้อ ( 2-6 เพลา )
- รถบรรทุกตอนเดียว
- รถบรรทุกพ่วง
- รถหัวลาก ( กึ่งพ่วง )
- รถขนส่งยานพาหนะ ( รถขนรถ )
- รถขนส่งสินค้าทั่วไป
- รถขนส่งสินค้ารักษาอุณหภูมิ
- รถขนส่งของเหลว เช่น  น้ำมัน,  สารเคมีเหลว
- รถขนส่งวัตถุอันตราย

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค  และวิธีการในการขับรถอย่างปลอดภัย  ที่เป็นมาตรฐานสากล  และสอดคล้องกับวิถีทางแบบไทย
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการสังเกต  และคาดการณ์อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  และเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ทางร่วมกัน  เพื่อเตรียมการป้องกันได้อย่างทันท่วงที
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ตระหนัก  และเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  สามารถบริหารจัดการ  และป้องกันทั้งปัจจัย  และสาเหตุที่นำไปสู่ที่มีของอาการหลับใน
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับกฎหมายจราจร  สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  และไม่เป็นฝ่ายเสียเปรียบในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิด
- เพื่อให้เกิดความมั่นคง  ปลอดภัย  ทั้งต่อองค์กร  และผู้ใช้ทางร่วมกัน  สร้างภาพลักษณ์ที่ดี  และสร้างการมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

หัวข้อการฝึกอบรม : Class 1 

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางการป้องกัน (The Cause of The Accident)
- สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
- การบริหารจัดการปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
- กรณีศึกษา

เทคนิคการขับรถบรรทุก และรถหัวลากเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving)
- การตรวจสอบและการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
   ( Pre-Trip Inspection & Walk Around Check )
- เทคนิคการขับรถบรรทุก  และรถหัวลากเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
   ( Defensive Driving for Heavy Truck & Tractor Trailer )
- เทคนิคการตรวจสอบ  และการใช้งานอุปกรณ์ส่วนควบ / อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถ
   ( Heavy Truck Equipment Safety Tips )
- กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
   ( Land Transportation & Traffic Laws for Safety Driving )

เทคนิคการสังเกตและการคาดการณ์ (Hazard Perception)
- การตระหนักรู้ถึงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
- เทคนิคการสังเกตุ และการคาดการณ์
- จิตวิทยา และพฤติกรรมของผู้ใช้ทาง

กิจกรรมประกอบหลักสูตร :

- ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม Pre-Test
- ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม Post-Test

เทคนิคการนำเสนอ : การบรรยาย  ประสมสื่อมัลติมีเดีย  กรณีศึกษา  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์

สิ่งที่สถาบันฯ จัดเตรียมไว้ให้ :

- คู่มือ พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรม ( 1 ชุด / 1 ท่าน )
- ประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าอบรม ( 1 ชุด / 1 ท่าน สำหรับผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% และทำคะแนนสอบได้ไม่ต่ำกว่า 60% )
- อุปกรณ์เครื่องเขียน ( 1 ชุด / 1 ท่าน )
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ
- รายงานสรุปผลการฝึกอบรม ( 1 ชุด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในนาม หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท )

ระยะเวลาในการฝึกอบรม : 1 วัน ( 8.30น. - 16.45น. )

สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วิทยากร : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ค่าบริการฝึกอบรม : 3,500 บาท / ท่าน ( ค่าบริการฝึกอบรมไม่รวม Vat 7% และ  หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% )
กรณีชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7  วันจะได้ส่วนลดพิเศษ  500  บาท


การขับรถบรรทุกและรถหัวลากเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive Driving for Heavy Truck and Tractor Trailer


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

Telephone : 095-375-3838 , 02-924-5215  E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

หลักสูตรฝึกอบรมการขับรถ (In-House Training)

Safety Driving Training Course

Safety Driving Training Course

หลักสูตรฝึกอบรม : การขับรถอย่างปลอดภัย...
Read more...
Defensive Driving for Heavy Truck & Tractor Trailer

Defensive Driving for Heavy Truck & Tractor Trailer

หลักสูตร : การขับรถบรรทุก และรถหัวลากอย่างปลอดภัย...
Read more...
Safety Riding Training Course

Safety Riding Training Course

หลักสูตรฝึกอบรม : การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย...
Read more...
Professional Driver Development Course

Professional Driver Development Course

หลักสูตร : พนักงานขับรถมืออาชีพ Professional...
Read more...
Improve Safety Driving Skill

Improve Safety Driving Skill

หลักสูตร : พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย...
Read more...

ข่าวสารน่าสนใจ

กฎหมายห้ามดื่มบนทาง

กฎหมายห้ามดื่มบนทาง

หลังนายกฯพิจารณาลงนามกฎหมายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถบนทางสาธารณะแล้ว...
06 January 2010
ระทึก! ตู้คอนเทนเนอร์ตกจากโทลเวย์

ระทึก! ตู้คอนเทนเนอร์ตกจากโทลเวย์

ระทึก! ตู้คอนเทนเนอร์ตกจากโทลเวย์...
02 February 2014
จอด จับ จริงๆ 40 เส้นทางทั่วกรุงเทพ เริ่ม 1-11-2556

จอด จับ จริงๆ 40 เส้นทางทั่วกรุงเทพ เริ่ม 1-11-2556

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ...
31 October 2013
20 ตุลาคม จอด จับ จริง 10 สาย

20 ตุลาคม จอด จับ จริง 10 สาย

  เมื่อวันที่...
09 October 2013
เตือน 7 จุดชาวสวนยางปิดถนน

เตือน 7 จุดชาวสวนยางปิดถนน

สถานการณ์การชุมนุมประท้วงกลุ่มชาวสวนยางพาราในพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้...
03 September 2013
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้229
mod_vvisit_counterเมื่อวาน93
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2127
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5658
mod_vvisit_counterเดือนนี้2581
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว24352
mod_vvisit_counterรวม1244396

We have: 6 guests online
Your IP: 3.231.25.104
 , 
Today: Aug 04, 2020

Contact us

contact us