Safety Driving Training Course

PDFPrintE-mail

หลักสูตร การขับรถอย่างปลอดภัย Safety Driving Training Course

หลักสูตรฝึกอบรม : การขับรถอย่างปลอดภัย Safety Driving Training Course.


เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง  ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนจึงควรได้รับการฝึกอบรมการขับรถอย่างปลอดภัย Safety Driving เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะต่างๆ ที่จำเป็น  เพื่อที่จะสามารถป้องกัน  และหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะนำพาไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้


ชื่อหลักสูตร : การขับรถอย่างปลอดภัย (Safety Driving Training Course)

รหัสวิชา : SDTC

กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้ใช้รถทั่วไป
- ผู้แทนฝ่ายขาย (Sale)
- วิศวกร (Engineer)
- พนักงานขับรถ
- นักเรียน นักศึกษา

ประเภทรถที่ใช้ :

- รถยนต์ขนาดเล็กทุกประเภท เช่น รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุกขนาดเล็ก

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกิดความมั่นคง  ปลอดภัย  ทั้งต่อองค์กร  และผู้ใช้ทางร่วมกัน  สร้างภาพลักษณ์ที่ดี  และสร้างการมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค  และวิธีการในการขับรถอย่างปลอดภัย  ที่เป็นมาตรฐานสากล  และสอดคล้องกับวิถีทางแบบไทย

หัวข้อการฝึกอบรม :

การขับรถอย่างปลอดภัย (Safety Driving)
- การบริหารจัดการสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
  The Cause of the Accident & Risk Management
- เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
  Defensive Driving Technique
- เทคนิคการมองเพื่อความปลอดภัย
  Hazard Perception Technique


การตรวจสอบและการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ (Vehicle Inspection)
- ภาคทฤษฎี (BEWAGON)
- ภาคปฏิบัติ (BEWAGON)


กฏหมายจราจรทางบกเพื่อความปลอดภัย (Traffic Law)


เทคนิคการนำเสนอ : การบรรยาย ประสมสื่อมัลติมีเดีย และกิจกรรมการตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆของรถจักรยานยนต์

ระยะเวลาในการฝึกอบรม : 1 วัน, 2 วัน, 3 วัน ( ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและกิจกรรมที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม )

วิทยากร : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

Telephone : 095-375-3838 , 083-199-4505 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Contact us

contact us