การประเมินมาตรฐานการขับรถอย่างปลอดภัย (Standard of Safety Driving Inspection)

PDFPrintE-mail


เพื่อให้การประเมินมาตรฐาน SSDI เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  สถาบันฯ  จึงได้มีการพัฒนามาตรฐานการประเมิน  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  และมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  องค์กรและผู้รับการประเมินสามารถเข้าใจถึงวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาประการใด  จะมีการแจ้งให้สมาชิกรับทราบทางเวปไซต์ต่อไป

Defensive Driving Certificate


GREEN CARD
บัตรเขียว
แสดงว่าผู้ถือบัตรได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

AMBER CARD
บัตรส้ม

แสดงว่าผู้ถือบัตรได้ผ่านการฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ตามมาตรฐาน Standard of Safety Driving Inspection ( SSDI ) และเงื่อนไขของบริษัทฯ

AMBER GRAY CARD
บัตรส้ม-เทา

แสดงว่าผู้ถือบัตรได้ผ่านการทดสอบทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ตามมาตรฐาน Standard of Safety Driving Inspection ( SSDI ) และเงื่อนไขของบริษัทฯ

RED CARD
บัตรแดง

แสดงว่าผู้ถือบัตรได้ผ่านการฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการขับรถ และรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน Standard of Advanced Driving Inspection ( SADI ) และเงื่อนไขของบริษัทฯ

RED GRAY CARD
บัตรแดง-เทา

แสดงว่าผู้ถือบัตรได้ผ่านการทดสอบทักษะการขับรถ และรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน Standard of Advanced Driving Inspection ( SADI ) และเงื่อนไขของบริษัทฯ


รายละเอียดบัตร

  รูปภาพผู้ถือบัตร
  ชื่อ-นามสกุลผู้ถือบัตร
  เลขบัตรประชาชนผู้ถือบัตร 13 หลัก
  กรุ๊ปเลือดผู้ถือบัตร : A, AB, B, O
  รหัสเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร : ต้องมีระยะเวลาของแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าที่บริษัทฯ กำหนด
  ชื่อหลักสูตร
  ประเภทรถตามเนื้อหาวิชา : ตามเนื้อหาวิชาที่ฝึกอบรม โดยแบ่งเป็น 12 Class
  วันที่ออกบัตร : วันที่ผู้ถือบัตรได้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
  รหัสอ้างอิง : เพื่อตรวจสอบและอ้างอิงผู้ถือบัตร
  วันที่บัตรหมดอายุ : GREEN CARD , AMBER CARD และ RED CARD มีอายุ 2 ปี
  ลายเซ็นผู้มีอำนาจออกบัตร
  QR Code เพื่อตรวจสอบรายละเอียดบนบัตร


เงื่อนไขการได้รับรหัสวิชา

รหัสวิชาชื่อวิชาเงื่อนไขการได้รับรหัสวิชา 
( เวลาเรียน )
CA-The Cause of the Accident  The Cause of the Accident
  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  และแนวทางป้องกัน

  ทฤษฎีไม่น้อยกว่า  3  ชั่วโมง
SA-Safety Awareness   Safety Awareness
  จิตสำนึกเพื่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

  ทฤษฎีไม่น้อยกว่า  1  ชั่วโมง
DDC-Defensive Driving  Defensive Driving
  เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

  ทฤษฎีไม่น้อยกว่า  3  ชั่วโมง
DDC-Defensive Driving  Defensive Driving
  เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

  ทฤษฎีไม่น้อยกว่า  2  ชั่วโมง
  ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  1  ชั่วโมง
SO-Safety Operation   Safety Operation ( Heavy Machinery )
  เทคนิคการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลงานหนักอย่างปลอดภัย

  ทฤษฎีไม่น้อยกว่า  2  ชั่วโมง
SO-Safety Operation   Safety Operation ( Heavy Machinery )
  เทคนิคการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลงานหนักอย่างปลอดภัย

  ทฤษฎีไม่น้อยกว่า  2  ชั่วโมง
  ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  1  ชั่วโมง
HA-Hazard Perception  Hazard Perception
  เทคนิคการสังเกตคาดการณ

  ทฤษฎีไม่น้อยกว่า  3  ชั่วโมง
TLB-Traffic Laws ( Basic )  Traffic Laws ( Basic )
  กฎหมายจราจรทางบกเพื่อความปลอดภัย ( เบื้องต้น )
  - ป้าย สัญญานจราจร และข้อกำหนดพื้นฐาน
  ทฤษฎีไม่น้อยกว่า  3  ชั่วโมง
MA-Vehicle Inspection  Vehicle Inspection
  การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น

  ทฤษฎีไม่น้อยกว่า  3  ชั่วโมง
MA-Vehicle Inspection  Vehicle Inspection
  การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น

  ทฤษฎีไม่น้อยกว่า  2  ชั่วโมง
  ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  1  ชั่วโมง
DI-Dairy Inspection   Daily Inspection
  การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนการปฏิบัติงาน

  ทฤษฎีไม่น้อยกว่า  2  ชั่วโมง
DI-Dairy Inspection   Daily Inspection
  การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนการปฏิบัติงาน

  ทฤษฎีไม่น้อยกว่า  1  ชั่วโมง
  ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  1  ชั่วโมง
ER-Emergency Response  Emergency Response
  เทคนิคการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเบื้องต้น

  ทฤษฎีไม่น้อยกว่า  3  ชั่วโมง
ER-Emergency Response  Emergency Response
  เทคนิคการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเบื้อง
  - ต้นการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ
  - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  - การกู้ฟื้นคืนชีพ CPR
  ทฤษฎีไม่น้อยกว่า  3  ชั่วโมง
  ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  3  ชั่วโมง
FA-Fatigue Management  Fatigue Management
  การบริหารจัดการความเหนื่อยล้า

  ทฤษฎีไม่น้อยกว่า  3  ชั่วโมง
ED-Emergency Driving  Emergency Driving
  เทคนิคการขับ และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

  ทฤษฎีไม่น้อยกว่า  3  ชั่วโมง
ED-Emergency Driving  Emergency Driving
  เทคนิคการขับ และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

  ทฤษฎีไม่น้อยกว่า  3  ชั่วโมง
  ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  3  ชั่วโมง

เงื่อนไขการได้รับรหัสวิชาเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด  ผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

  ผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎี  และปฏิบัติ

  ผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎี  และปฏิบัติขั้นสูง


ประเภทรถตามเนื้อหาวิชา


 Class P

  บุคคลทั่วไป , ผู้โดยสาร , คนเดินเท้า     

     Pedestrain     passenger     

 Class B

  รถจักรยาน

     bike

 Class 1

  รถจักรยานยนต์ไม่เกิน 400 cc.

     motorcycle


 Class 1B
  รถจักรยานยนต์ตั้งแต่ 400 cc. ขึ้นไป


     big bike


 Class 2

  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

     sport car     Car     suv     
     ppv     truck

 Class 3

  รถกระบะ , รถตู้

     truck     van

 Class 4

  รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดเล็ก

     mini truck

 Class 5

  รถบัส , รถโดยสาร

     bus

 Class 6

  รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป ตอนเดียว

     heavy truck     concrete mix     bulk

 Class 7

  รถบรรทุกหัวลาก  ตอนเดี่ยว

     trailer

 Class 8

  รถบรรทุกตอนเดี่ยว  มีลูกพ่วง

     heavy truck double     trailer double bulk

 Class 9

  รถบรรทุกหัวลาก  มีลูกพ่วง

     trailer double

 Class 10
  รถประกอบ / รถลักษณะพิเศษ DG - Class User
  บุคคลทั่วไป , ผู้ใช้งาน , ผู้ดูแล


     Personal Protective Equipment (PPE)     hazardous ppe

 DG - Class C
  รถยนต์ , รถกระบะ , รถตู้
  รถบรรทุก 6 ล้อขนาดเล็ก

     truck     van     mini truck

 DG - Class B
  รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป ตอนเดียว
  รถบรรทุกหัวลาก  ตอนเดี่ยว

     heavy truck     concrete mix     bulk
     trailer
 DG - Class A
  รถบรรทุกตอนเดี่ยว  มีลูกพ่วง
  รถบรรทุกหัวลาก  มีลูกพ่วง                        

     heavy truck double     trailer double bulk
     trailer double


ประเภทเครื่องจักรตามเนื้อหาวิชา


 Class I

  ขับเคลือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (ภายในอาคาร)


     Forklift Class I                                                                                      


 Class II

  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (ใช้ในทางแคบ)

      Forklift Class II

 Class III

  ขับเคลื่อนด้วยแรงคน หรือมอเตอร์ไฟฟ้า
  (แฮนด์ลิฟท์ , สแตกเกอร์)

      Forklift Class III


 Class IV
  ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาบภายใน
  (ยางตัน/ยางกันกระแทก)


     Forklift Class IV


 Class V

  ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาบภายใน
  (ยางลม)

      Forklift Class V

 Class VI

  ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาบภายใน
  หรือ มอเตอร์ไฟฟ้า ใช้สำหรับลากจูง

      Forklift Class VI

 Class VII

  รถขนาดใหญ่ ใช้ในพื้นที่ขรุขระ หรือมีระยะเอื้อม  

      Forklift Class VII

เงื่อนไขการฝึก และการทดสอบของรถแต่ละประเภทเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
Update : 02/02/2020

ข่าวสารน่าสนใจ

ถุงลมนิรภัย

ถุงลมนิรภัย

ถุงลมนิรภัยไม่ทำงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ...
31 December 2020
เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล

เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล

ปั้มน้ำมันทั่วประเทศจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล...
30 September 2020
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1231
mod_vvisit_counterเมื่อวาน133
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3864
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7464
mod_vvisit_counterเดือนนี้28589
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว30634
mod_vvisit_counterรวม2595366

We have: 3 guests online
Your IP: 3.235.188.113
 , 
Today: Sep 28, 2023

Contact us

contact us

ตารางฝึกอบรม Training Calendar

Training Calendar

คลังเอกสาร KM

ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย_เล่ม_1

ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย_เล่ม_2