หลักสูตรการขับรถอย่างปลอดภัย (Safety Driving Training Course)

PDFPrintE-mail

Safety Driving Training Public Course


เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ทาง  ผู้ใช้รถทุกคนจึงควรมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบต่อสังคม  เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดี  ทราบถึงหลักการและวิธีการที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ทางที่เป็นมาตรฐานสากล  และสอดคล้องกับวิถีทางอย่างไทย

ชื่อหลักสูตรการขับรถอย่างปลอดภัย (Safety Driving Training Course)

รหัสวิชา : SDTC

กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้ใช้รถทั่วไป
- ผู้แทนฝ่ายขาย (Sale)
- วิศวกร (Engineer)
- พนักงานขับรถส่วนกลาง
- พนักงานขับรถผู้บริหาร

ประเภทรถที่ใช้ :

- รถยนต์ขนาดเล็กทุกประเภท ( รถเก๋ง, รถกระบะ, รถตู้, รถบรรทุกขนาดเล็ก )

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค  และวิธีการในการขับรถอย่างปลอดภัย  ที่เป็นมาตรฐานสากล  และสอดคล้องกับวิถีทางแบบไทย

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจถึงกระบวนการทำงานของระบบต่างๆ  ภายในรถยนต์  สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ  ได้อย่างถูกต้อง  และสามารถตรวจสอบบำรุงรักษาเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้เกิดความมั่นคง  ปลอดภัย  ทั้งต่อองค์กร  และผู้ใช้ทางร่วมกัน  สร้างภาพลักษณ์ที่ดี  และสร้างการมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

หัวข้อการฝึกอบรม : Class 1

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางการป้องกัน (The Couse of The Accident)
- สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
- การบริหารจัดการปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
- กรณีศึกษา

เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย (Defensive Driving)
- การตรวจสอบและการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
- เทคนิคการขับ และเทคนิคการใช้งานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยภายในรถยนต์
- ข้อกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

เทคนิคการสังเกตและการคาดการณ์ (Hazard Perception)
- การตระหนักรู้ถึงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
- เทคนิคการสังเกตุ และการคาดการณ์
- จิตวิทยา และพฤติกรรมของผู้ใช้ทาง

กิจกรรมประกอบหลักสูตร :

- ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม Pre-Test
- ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม Post-Test

เทคนิคการนำเสนอ : การบรรยาย  ประสมสื่อมัลติมีเดีย  กรณีศึกษา  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์

สิ่งที่สถาบันฯ จัดเตรียมไว้ให้ :

- คู่มือ พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรม ( 1 ชุด / 1 ท่าน )
- ประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าอบรม ( 1 ชุด / 1 ท่าน สำหรับผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% และทำคะแนนสอบได้ไม่ต่ำกว่า 60% )
- อุปกรณ์เครื่องเขียน ( 1 ชุด / 1 ท่าน )
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ
- รายงานสรุปผลการฝึกอบรม ( 1 ชุด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในนาม หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท )

ระยะเวลาในการฝึกอบรม : 1 วัน ( 8.30น. - 16.45น. )

สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วิทยากร : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ค่าบริการฝึกอบรม : 3,000 บาท / ท่าน ( ค่าบริการฝึกอบรมไม่รวม Vat 7% และ  หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% )
กรณีชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7  วันจะได้ส่วนลดพิเศษ  500  บาท


การขับรถอย่างปลอดภัย Safety Driving Training Course


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

Telephone : 095-375-3838 , 02-924-5215  E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Contact us

contact us