หลักสูตร
Improve Safety Driving Skill
( Defensive Driving )

พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 1/2566
วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 จำนวนผู้เข้าอบรม 27 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Energy Complex Building B, 4th Floor

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
PTT Digitalทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรมกล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม กฎหมายจราจรทางบกเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย
การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถด้วยกระบวนการ KYT เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์
การขับรถในสถานการณ์เสี่ยงและเทคนิคการรับมือ ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะหลับในขณะขับรถ ฝึกและทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ ประเมินทักษะการขับและการประเมินสถานการณ์
ครูฝึกประจำรถสรุปผลการตรวจประเมินรายบุคคล ให้รางวัลกับผู้ที่สามารถทำคะแนนสูงสุดในแต่ละกิจกรรม
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Safety Driving Training Course
การขับรถอย่างปลอดภัย

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2566 จำนวนผู้เข้าอบรม 40 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด
( อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา )

altaltalt

FCP Groupลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ผู้บริหารกล่าวทักทายพร้อมเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัย
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์
การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถตามกระบวนการ KYT จุดอับ - จัดบอด รอบตัวรถ และหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
เทคนิคการบังคับควบคุมยานพาหนะ การคิดและการตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ให้รางวัลกับผู้ที่ร่วมตอบคำถาม ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน
ผู้แทนหน่วยงานกล่าวขอบคุณวิทยากรร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Safety Loading and Lashing Technique
การผูกรัดสินค้าเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 จำนวนผู้เข้าอบรม 32 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน) ( ศรีมหาโพธิ - ปราจีนบุรี )

alt
Double Aลงทะเบียนทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม ผู้แทนหน่วยงานกล่าวทักทายพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์
เทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการขนส่งสินค้า	โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม				การวางแผนการเดินทาง และแทนทางการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง และเทคนิคการเสริมความแข็งแรง เทคนิคการจัดเรียงสินค้าเพื่อการขนส่งทางบก
เทคนิคการเสริมความแข็งแรงด้วยพลาสติกยืด เทคนิคการปิดคลุมสินค้า และการใช้เชือกเพื่อเสริมความแข็งแรง
ตรวจสอบประสิทธิภาพในการรับแรงของรถบรรทุกและอุปกรณ์ เทคนิคการผูกรัดสินค้าและการเสริมความแข็งแรง
สรุปผลการฝึกอบรมพร้อมตอบข้อซักถามมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 
 

หลักสูตร
Defensive Driving
การขับรถบรรทุกเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566 จำนวนผู้เข้าอบรม 16 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Siam Nistrans Co., Ltd. ( Prachinburi Branch )

Siam Nistrans Co., Ltd.
Siam Nistrans

ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม หัวหน้างานกล่าวทักทายพร้อมเน้นย้ำมาตรฐานความ
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากรและกิจกรรมฝึกอบรม อัปเดทกฎหมายและหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถตามกระบวนการ KYT เทคนิคการบังคับควบคุมยานพานหะ
มุมมองการมองเห็น กับกฎความปลอดภัย การคิดและการตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เทคนิคการให้สัญญาน และการป้องกันความเสี่ยงขณะจอด ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฝึกและประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ฝึกและประเมินทักษะการขับรถถอยหลังในทางแคบ ฝึกและประเมินทักษะการโบกและการให้สัญญาน
นิ้วชี้ - ปากย้ำ  ให้รางวัลกับทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุด
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน
ผู้แทนหน่วยงานกล่าวขอบคุณทีมวิทยากร ร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Safety Driving Training Course
( Hazard Perception )
การขับรถอย่างปลอดภัย

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566 จำนวนผู้เข้าอบรม 8 ท่าน
สถานที่ฝึกอบรม
Hazama Ando Corporation. 15th Floor, Sermmit Tower

Hazama Ando Corporation.
Hazama Ando Corporation / Hazama Ando Thailandทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์  โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
เทคนิคการกระตุ้นสมอง เพื่อการรับรู้ความเสี่ยง การหยั่งรู้อุบัติเหตุ และการรับมือกับความเสี่ยง
กฎความปลอดภัย และเทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ระดมสมองเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทคนิคการควบคุมภาวะทางอารมณ์ในขณะขับรถ การคิดและการตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การบริการจัดการความเสี่ยงรอบตัวรถตามกระบวนการ KYTกระบวนการคิดและตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัวฝึกและทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ให้รางวัลกับทีมผู้ชนะมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน

ร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

Page 9 of 219

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1232
mod_vvisit_counterเมื่อวาน133
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3865
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7464
mod_vvisit_counterเดือนนี้28590
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว30634
mod_vvisit_counterรวม2595367

We have: 4 guests online
Your IP: 3.235.188.113
 , 
Today: Sep 28, 2023

Contact us

contact us

ตารางฝึกอบรม Training Calendar

Training Calendar

คลังเอกสาร KM

ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย_เล่ม_1

ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย_เล่ม_2